ស្វាគមន៍មកកាន់ Alpha

វគ្គសិក្សា Alpha គឺមានរយៈពេល ១១ សប្តាហ៍។ យើងជួបគ្នា អនឡាញ ឬដោយផ្ទាល់ ហើយនៅក្នុង Alpha មនុស្សជាច្រើនមានចិត្ត​រំភើបក្នុងការនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេមកជួបជុំគ្នានិយាយអំពីជំនឿ ជីវិត និងព្រះ។
Skip to content