របៀបដែលលើកទឹកចិត្តនឹងបំពាក់បំប៉នយុវជនដើម្បីចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគាត់

របៀបសាមញ្ញសម្រាប់ការបង្កើតបរិយាកាសដែលនាំការសន្ទនាអំពីសេចក្ដីជំនឿ

ការប្រមូលផ្ដុំវគ្គអន្តរកម្មដែលបង្កើតកន្លែង អនឡាញ ឬកន្លែងជួបជុំផ្ទាល់ សម្រាប់យុវជនមានចិត្ត រំភើបក្នុងការអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេដើម្បីពិភាក្សាសំណួរធំៗអំពីជីវិត និងសេចក្ដីជំនឿ។ យុវវ័យទូទាំងពិភពលោកចូលចិត្ត Alpha Youth Series ដោយសារវាងាយស្រួលដំណើរការ ហើយវាឥតគិតថ្លៃទេ!

ជាមួយ Alpha, យើងអាចជួយអ្នកបង្កើតការជួបជុំប្រកបគ្នាដោយមាន៖

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

Whether it’s a meal, snacks, or a game over Zoom, every session of Alpha Youth makes time for connection.

មិនថាជាការញាំបាយជួបជុំគ្នា ហូបអាហារសម្រន់ ឬលេងហ្គេមនៅលើ Zoom នោះទេ តែរាល់វគ្គរបស់ Alpha Youth ធ្វើឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។

ខ្លឹមសារ

វគ្គទាំង 13 របស់ Alpha Youth Series គឺផ្ដល់ជួនឥតគិតថ្លៃ។ វគ្គនីមួយៗបង្រៀនអំពីប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងជំនឿរបស់គ្រិស្ទបរិសទ ហើយមានការសម្រាករដើម្បីពិភាក្សាគ្នា។

ការសន្ទនា

Alpha Youth is a safe space for young people to ask questions and say what they think. Nothing is off-limits.

Alpha Youth គឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់នាំយុវជនសួរសំណួរ ហើយនិយាយអ្វីៗដែលពួកគាត់ចង់និយាយ។ គ្មានអ្វីហួសព្រំដែនទេនៅក្នុងការសន្ទនា។

Since 2017

Engaging youth in deeper discussions can be tough, but we don’t believe it has to be. Alpha has helped more than 35,000 leaders around the world spark meaningful conversations with youth.

Ready to run an Alpha?

Alpha provides a fresh, fast-paced introduction to the Christian faith which can capture a young person’s imagination and set them on the road to finding or discovering faith.

Rachel Gardner,
Director of National Work, Youthscape

Alpha is a genius programme that has serious results in bringing spiritual formation to all ages and individuals, from every background.

Joel A’Bell,
Revitalize Church

Skip to content