របៀបដែលលើកទឹកចិត្តនឹងបំពាក់បំប៉នយុវជនដើម្បីចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគាត់

របៀបសាមញ្ញសម្រាប់ការបង្កើតបរិយាកាសដែលនាំការសន្ទនាអំពីសេចក្ដីជំនឿ

ការប្រមូលផ្ដុំវគ្គអន្តរកម្មដែលបង្កើតកន្លែង អនឡាញ ឬកន្លែងជួបជុំផ្ទាល់ សម្រាប់យុវជនមានចិត្ត រំភើបក្នុងការអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេដើម្បីពិភាក្សាសំណួរធំៗអំពីជីវិត និងសេចក្ដីជំនឿ។ យុវវ័យទូទាំងពិភពលោកចូលចិត្ត Alpha Youth Series ដោយសារវាងាយស្រួលដំណើរការ ហើយវាឥតគិតថ្លៃទេ!

ជាមួយ Alpha, យើងអាចជួយអ្នកបង្កើតការជួបជុំប្រកបគ្នាដោយមាន៖

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

Whether it’s a meal, snacks, or a game over Zoom, every session of Alpha Youth makes time for connection.

មិនថាជាការញាំបាយជួបជុំគ្នា ហូបអាហារសម្រន់ ឬលេងហ្គេមនៅលើ Zoom នោះទេ តែរាល់វគ្គរបស់ Alpha Youth ធ្វើឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។

ខ្លឹមសារ

វគ្គទាំង 13 របស់ Alpha Youth Series គឺផ្ដល់ជួនឥតគិតថ្លៃ។ វគ្គនីមួយៗបង្រៀនអំពីប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងជំនឿរបស់គ្រិស្ទបរិសទ ហើយមានការសម្រាករដើម្បីពិភាក្សាគ្នា។

ការសន្ទនា

Alpha Youth គឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់នាំយុវជនសួរសំណួរ ហើយនិយាយអ្វីៗដែលពួកគាត់ចង់និយាយ។ គ្មានអ្វីហួសព្រំដែនទេនៅក្នុងការសន្ទនា។

បានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ 2017

ការនាំយុវជនដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាប្រធានបទដែលស៊ីជម្រៅអាចជាអ្វីមួយដែលលំបាកធើ្វប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាបានប្រើសិនបើយើងជឿថាយើងអាចធ្វើវាបាន។ Alpha បានជួយអ្នកដឹកនាំជាង 35,000 នាក់ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជំរុញការសន្ទនាដ៏មានអត្ថន័យជាមួយនឹងយុវជន។

តើអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្តើម Alpha ហើយឬនៅ?

Alpha ផ្ដល់នូវការណែនាំថ្មីៗអំពីសេចក្ដីជំនឿរបស់គ្រិស្តបរិស័ទដែលអាចជួយឈោងចាប់យុវជន ហើយ តម្រង់ផ្លូវរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានស្វែងរកឃើញខ្លួនឯងនិងព្រះ។

Rachel Gardner,
ប្រធាន​សម្រាប់ National Work នៅក្នុង Youthscape

Alpha គឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អដែលបង្កើតលទ្ធផលយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់ការរីកចំរើនព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងបុគ្គលដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

 

 

Joel A’Bell,
Revitalize Church

Skip to content