Alpha អនឡាញ

Alpha គឺជាកម្មវីធីមួយដែលអត់គិតថ្លៃហើយជាជំនួយមួយដែលអាចជួយនាំមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកឲ្យបានស្គាល់ដំណឹងល្អ។ Alpha បង្កើតកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដ៏ទៃហើយជួយឲ្យពួកគេស្វែងយល់អំពីជំនឿគ្រីស្ទានជាមួយនឹងគ្នា។

ចូលរួមជាមួយអ្នកដែលធម្មតាមិនដែលចូលរួមព្រះវិហារ – តាមរយៈអនឡាញ

Alpha អនឡាញប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដូចគ្នាទៅនឹងAlphaដែលជួបគ្នាផ្ទាល់ ភាពខុសគ្នាគ្រាន់តែ Alpha អនឡាញជួបគ្នាអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ ។ Alpha អនឡាញនៅតែមានការពិភាក្សា និងក្រុមតូច ហើយអ្នកចូលរួមអាចមានជ្រើសរើសហូបបាយជាមួយនឹងគ្នាមុននឹងចាប់ផ្តើមការពិភាក្សា។

Alpha អនឡាញជួយក្រុមជំនុំយកការផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់កន្លែងថ្មីៗ។តាមរយៈAlpha អនឡាញក្រុមជំនុំអាចកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត ហើយជួយបង្កើតឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានឱកាសឮពីដំណឹងល្អ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះ3 អំពី Alpha

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ការស្គាល់គ្នាតាមរយៈការសន្ទនា។

ខ្លឹមសារ

រៀននិងពិភាក្សាជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូរបស់ Alpha។

ការសន្ទនា

គ្រប់គ្នាមានឱកាសចែករំចាយគំនិត និងសំណួររបស់ពួកគេ។

បទពិសោធន៍ធ្វើ Alpha អនឡាញ

ក្រុមជំនុំដែលបានដំណើរការ Alpha តាមរយៈអនឡាញបានឃើញអំពីឥទិ្ធពលដែលAlpha មានទៅលើអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកចូលរួម។

“យើង​ពិតជាមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញមនុស្សចូលរួមជា​ញឹកញាប់ ហើយនៅពេលឃើញពួកគាត់មានចិត្ការបើកចំហនៅ​ក្នុង​បន្ទប់breakout (ក្រុម​តូចៗ)។ តាមរយៈវគ្គសិក្សាចុងក្រោយដែលយើងបានដំណើរការ មានមនុស្សប្រាំមួយនាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក។ ព្រះអង្គពិតជាកំពុងតែធ្វើការ សូម្បីតែអនឡាញ!” -Westminster Chapel, USA

  • Alpha តាមរយៈអនឡាញបើកចំហឱកាសឲ្យក្រុមជំនុំរបស់អ្នកមានមនុស្សថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន។
  • អ្នកចូលរួមអនឡាញភាគច្រើននឹងបន្តមកចូលរួមវគ្គតបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីវគ្គនីមួយៗ។
  • Alpha តាមរយៈអនឡាញទាក់ទាញនិងនាំមកយុវជនជាច្រើនជាង។
  • Alpha តាមរយៈអនឡាញជួយរីកចម្រើនសិស្ស និងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អ្នក សម្រាប់ការបម្រើព្រះជាយូរអង្វែង។
  • Alpha តាមរយៈអនឡាញអាចប្រមូលផ្តុំ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ដោយ​មាន​ធនធាន​តិច។

ព្រះវិហាររាប់ពាន់បានដំណើរការ Alpha តាមរយៈអនឡាញ តើចង់សាកល្បង Alpha នៅថ្ងៃនេះទេ?
សូមទាក់ទងមកកាន់យើង ការិយាល័យជាតិរបស់ Alpha នៅក្នុងស្រុករបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម។


ការបណ្តុះបណ្តាល

ការបណ្តុះបណ្តាល Alpha បច្ចុប្បន្នកំពុងតែដំណើរការអនឡាញ ហើយAlpha កំពុងតែ ដំណើរការនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។ សូមទៅការិយាល័យរបស់ Alpha នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់រកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។


ការប្រុងប្រយ័ត្ន

នៅក្នុងករណីការចុះចូលជាមួយនិងការអនុវត្តថែសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ យើងក៏ចង់ឱ្យវគ្គសិក្សា Alpha អនឡាញរបស់យើងទាំងអស់ដំណើរការជាកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាព។ នេះគឺដើម្បីសហគមន៍របស់ព្រះវិហារអាចរៀបចំវគ្គសិក្សា Alpha ជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមមានសួរ​សំនួរហើយស្វែងយល់អំពីជីវិត ជំនឿ និងព្រះនៅកន្លែងមួយដែលពួកគាត់អាចមានអរម្មណ៍សុវត្ថិភាពហើយទទួលការស្វាគមន៍។ សូមមើលការណែនាំមួយចំនួនរបស់យើង៖

Alpha និង Alpha សម្រាប់យុវជនប្តេជ្ញាចាត់វិធានការចាំបាច់ ដើម្បីធានាថាពន្ធ័កិ្ចរបស់ពួកយើងមានការសុវត្ថិភាពរៀនតាមរយៈអនឡាញ។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែនៅទីនេះ។

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសុវត្ថិភាព

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែដំណើរការកម្មវិធី Alpha ឬ Alpha Youth លើប្រព័ន្ធអនឡាញ សូមរៀបចំវិធានការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាក្រុមជំនុំនិងព័ន្ធកិច្ចរបស់អ្នកនិងមានការយល់ដឹងអំពី E-Safety និងរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសុវត្ថិភាព។

ការការពារជនងាយរងគ្រោះ

E-Safety គឺជាពាក្យរួមសម្រាប់ការការពារ (ការពារបុគ្គលដែលងាយរងគ្រោះ) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ (រួមទាំង laptop  netbooks និងថេប្លេត) និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត រួមទាំងកុងសូលហ្គេម ដើម្បីទំនាក់ទំនង និងចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត អ៊ីមែល សារជាអក្សរ។ ការផ្ញើសារភ្លាមៗ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។

 

ក្សាបរិស្ថានសុវត្ថិភាព

គឺសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមជំនុំ អ្នកគ្រប់គ្រង ម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកជំនួយទាំងអស់មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការរក្សាបរិយាកាសសុវត្ថិភាពអនឡាញ។ សម្រាប់បញ្ជីពេញអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយមិនត្រូវធ្វើ និងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះ សូមចុចនៅ link នៅទីនេះ។

ដំណោះស្រាយឌីជីថល

ប្រសិនបើព្រះវិហារមិនអាចដំណើរការវគ្គសិក្សា Alpha បាននោះទេ យើងសូមណែនាំឱ្យផ្លាស់ទីទាំង Alpha ទៅជួបគ្នាតាមរយៈអនឡាញ! យើងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថា នៅពេលដែលក្រុមជំនុំនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលមិនស្រួល ព្រះអង្គអាចធ្វើការនាំមនុស្សកាន់តែច្រើនចំនួនឲ្យបានស្គាល់ព្រះអ្គង។

១. ស្វែងរកដំណោះស្រាយអនឡាញ

មានដំណោះស្រាយល្អជាច្រើនតាមរយៈការចូលរួមអនឡាញដែលក្រុមជំនុំអាចមានពេលវេលាមើលវីដេអូ ហើយមានការនិយាយពិភាក្សាជាក្រុម។ សេវាកម្មមួយចំនួនដែលយើងមានគឺ Zoom, Google Hangouts និង Skype ។

*យើងពិតជារំភើបក្នុងការប្រកាសរថា យើងនឹងចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Alpha Now ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2022។ យើងនិងមានបន្ទប់វីដេអូសន្និសីទផ្ទាល់របស់យើងដែលនឹងមានការរួមបញ្ចូលជាមួយនិង MyAlpha សម្រាប់យើងអាចទទួលបទពិសោធន៍មួយដ៏ពិសេសជាមួយនិង Alpha!

២. ជ្រើសរើសទម្រង់

ជម្រើសទី១៖ ឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទគេហទំព័ររួមតែមួយ ដើម្បីមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា។ បន្ទាប់ពីការមើលវីដេអូរួចហើយ មានការបំបែកជាក្រុមពិភាក្សាតូចៗនៅក្នុង Zoom។

*Please note that not all web conferencing services allows for this. Zoom does have this capability. We recommend only using this model if the total number of Alpha participants is under 75. Assigning everyone to the correct break out groups can get a bit tricky with a large number of people.

Option 2: Provide the weekly video to all hosts and have each group join into their own web conference. We recommend using this model if the total number of Alpha participants is over 75.

3. Alpha Weekend Away

If able to meet in smaller groups, consider having an in-person day or weekend away. Churches have found that by this point, guests really wanted to meet in person and were very open to a non-digital format.

If doing an online weekend away, we recommend:

1. Watch all three videos in one day

2. Include live or pre-recorded testimonies to create an authentic and personal environment

3. Make sure to add fun elements into the day! Surveys, games, humorous videos. The day should feel varied and not lag.

4. Prayer Ministry

We recommend each host feels out their group when it comes to prayer ministry:

1. Break out into smaller groups and pray for each other

2. Breakout one-on-one and pray individually

3. Invite guests to request prayer from the group host via chat or email. The group host can then reach out individually to the guests to setup time for a quick prayer.


Much to our surprise when we offered Alpha online, whereas we normally had 35-40, maybe 50 people sign up, this time we had 150 people sign up. I am delighted for what God is doing and for the way God is leading us. It is such an effective tool. It builds new believers, it instructs older believers, and it is especially welcoming for pre-Christians who have a lot of questions and need a safe place to ask these questions.

Ps David King,
Evangelical Church of Bangkok, Thailand

It has changed the entire thinking of not meeting physically, but even meeting online, it was really effective. 

Ps Brian Anderson,
Light of the World Church, Chandigarh, India

Even though the church couldn’t gather for the past few weeks, thanks to Alpha online, we still managed to continue to share the Gospel. Yesterday, one of our guests from Alpha online joined us in the service and offered her life to Jesus. 

Ps Joseph Hung,
Word of Life Church, Hanoi, Vietnam

Using Alpha online as a tool to share the gospel can be easily done by the church. First, there’s no need for physical location. Then, no food preparation is needed. It is cost saving. With only a laptop or a phone, you can run Alpha online. 

Rev Joe Wong,
Quarry Bay Baptist Church, Hong Kong

Explore More

Find an Alpha

Attend an Alpha near you

Find an Alpha

Preview the talks

Preview the Alpha talks episodes

Preview the talks

Alpha Stories

Alpha guests testimonies

Alpha stories

Skip to content