របៀបដែលអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Alpha

Alpha មានការិយាល័យជាតិជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។ របៀបដែលល្អបំផុតដើម្បីអ្នកអាចស្វេងយល់អំពី Alpha គឺការទាក់ទងជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់ Alpha ជាតិផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងពីជម្រើសខាងក្រោម។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

ព័ត៌មាន​ទូទៅ

ចុចនេះដើម្បីស្វែងរកប្រទេសរបស់អ្នក។ មាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួនដែលអាចឆ្លើយតបសំណួរបច្ចេកទេស ឬ ​សំណួរទូទៅរបស់អ្នក។ 

ទំទាក់ទងមកកាន់យើងផ្ទាល់

[email protected]

+855 77 531 002

*ការិយាល័យរបស់យើងនៅតែបិទសម្រាប់ពេញមួយរយៈពេលនៃ Movement Control Order (MCO) រយៈពេល National Security Council របស់ SOP។ សម្រាប់ការទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង សូមទាក់ទងតាមរយៈការបំពេញទម្រង់ទំនាក់ទំនងខាងលើ ឬ តាមរយៈអ៊ីមែល។

ស្វែងរក Alpha សម្រាប់ចូលរួម

រក Alpha ដែលនៅជិតអ្នក

Skip to content