ការណែនាំ

យើងប្រើប្រាស់ខូគីដូចជាខាងក្រោម៖

យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខូគី ដើម្បីជួយអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង និងវេទិកាអនឡាញ Alpha (រួមគ្នាជាមួយ “គេហទំព័រ”)។ នេះជួយយើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អនៅពេលអ្នករុករកគេហទំព័ររបស់យើង ហើយថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យយើងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ ខូគីគឺជាបំណែកនៃទិន្នន័យដែលជារឿយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ហើយដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងថតខូគីនៃកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ ខូគីមួយចំនួនអាចត្រូវបានបង្កើតនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

Functionality cookies. These are cookies that enable our Website to function. They allow you to move around our Website and use its features, log into secure areas of our Website and remember your choice of language or region. Some of these cookies may be ‘strictly necessary’ to our service and we explain what this means in further detail below.

We may use the following cookies:

Analytical or performance cookies. These cookies allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our Website when they are using it. This helps us to improve the way our Website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.

Targeting cookies. These cookies record your visit to our Website, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our Website and the advertising displayed on it more relevant to your interests.

STRICTLY NECESSARY COOKIES

Some of the cookies we use are strictly necessary for the Website to function and cannot be deactivated in our systems. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the Website will not then work. These cookies do not store any information that directly identifies you. Other non-essential cookies may be deactivated using our systems and we explain how to do this below.

THIRD PARTY COOKIES

Please note that third parties may also use cookies, over which we have no control. These third party cookies are likely to be analytical cookies or performance cookies.

LIST OF COOKIES USED

You can find more information about the individual cookies we use and the purposes for which we use them in the table below:

DEACTIVATING COOKIES

The third party analytical or performance cookies and any other cookies that we may use which are not strictly necessary are turned off as a default. They will not be used without your consent.

You can also block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our Website.

Cookie Vendor Description Function
^_gat$ Google LLC Associated with Google Universal Analytics to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. Performance
^_dc_gtm_UA-.* Google LLC Associated with sites using Google Tag Manager to load other scripts and code into a page. Performance
^_ga$ Google LLC Associated with Google Universal Analytics to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. Performance
^_gat_UA-.* Google LLC Set by Google Analytics to identity the number of the account or website it relates to. Performance
^_gid$ Google LLC Associated with Google Universal Analytics to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. Performance
osano_consentmanager_expdate Osano Stores the expiration of the user’s captured consent. Functional
osano_consentmanager_uuid Osano Stores the user’s unique consent identifier. Functional
osano-country-code Osano Functional
osano_consentmanager_tattles Osana Functional
Osano-gdpr-applies Osano Functional
osano_consentmanager Osano Stores the user’s current consent status. Functional
rt_current_language Alpha Internal cookie used for translations Functional
intercom-session-* Intercom
^_fbc$ Facebook Inc Placed by Facebook to store last visit Targeting
^_fbp$ Facebook Inc Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers Targeting
intercom-session-* Intercom Functional
NSC_QH-PMY Blackbaud Blackbaud payment gateway Functional
Skip to content